Bromelain, enzimski kompleks dobijen iz ananasa, već duže vreme privlači značajnu pažnju zbog mogućnosti primene i dokazane efikasnosti kod različitih zdravstvenih problema. Poznat po svojim proteolitičkim svojstvima, bromelain takođe nudi niz zdravstvenih benefita, uključujući olakšavanje procesa varenja, dekongestiju nosa i smanjenje upale praćene otokom i bolom.

Poreklo i sastav bromelaina

Poreklo

Obično se dobija iz stabljika ili nezrelih plodova ananasa, kao sirovi ekstrakt bogat različitim jedinjenjima.

Sastav

Sastav bromelaina uključuje:

  • Tiol endopeptidaze (glavne aktivne komponente su anain i komozain)
  • Fosfataze, glukozidaze, peroksidaze, celulaze
  • Glikoproteini i inhibitori proteinaze (npr. cistatin)

Ovaj sastav omogućava bromelainu da ima širok enzimski profil, ciljajući analil, glicil i leucil veze.

Proces proizvodnje bromelaina

Sirovi ekstrakt bromelaina se obično podvrgava procesima kao što su centrifugiranje, ultrafiltracija i liofilizacija da bi se dobio žućkasti prah koji zadržava aromatična svojstva ananasa.

Farmakokinetika bromelaina

Intestinalna apsorpcija

Nakon peroralne primene, bromelain se apsorbuje u crevima, ostajući enzimski aktivan sa oko 40% bioraspoloživosti i poluživotom od 6-9 sati.

Cirkulacija i ćelijska interakcija

U krvotoku, bromelain se vezuje za anti-proteinaze, ali zadržava svoju aktivnost. Takođe može da prođe kroz ćelijske membrane, održavajući enzimsku funkciju.

Klinička upotreba bromelaina

1. Uloga bromelaina u varenju

Bromelain pomaže u razgradnji proteina u želucu (aktivnost proteaze), ali nema aktivnost amilaze i lipaze. Pokazalo se da je efikasan u smanjenju dispepsije kod ljudi sa neredovnom ishranom (kada je test na H. pilori negativan) i može uticati na pokretljivost creva i potencijalno pomoći u stanjima kao što je inflamatorna bolest creva (IBD).

2. Imunološke i inflamatorne interakcije

Bromelain modifikuje receptore imunih ćelija, smanjujući proinflamatornu signalizaciju. Pokazuje efikasnost uporedivu sa deksametazonom i standardnim NSAIL u smirivanju upale, posebno nakon vežbanja.

3. Uticaj bromelaina na zdravlje kardiovaskularnog sistema

Njegove fibrinolitičke i antitrombocitne funkcije nude kardiovaskularne pogodnosti, uključujući prevenciju ateroskleroze. Takođe, bromelain pokazuje mehanizme koji sugerišu potencijal u terapiji raka, kao što je povećanje ekspresije p53.

4. Neurološke interakcije i upravljanje gojaznošću

Bromelain može pružiti neuroprotekciju razgradnjom beta-amiloidnih pigmenata. U lečenju gojaznosti, on inhibira adipogenezu, što obećava u smislu smanjenja formiranja masnih ćelija.

5. Bromelain za zdravlje sinusa

Bromelain efikasno smiruje upalu nosa, deluje kao nazalni dekongestiv i može efikasnije da ublaži simptome akutnog i hroničnog rinosinuzitisa u poređenju sa placebom.

Interakcije sa lekovima i hranljivim materijama

Bromelain poboljšava bioraspoloživost različitih supstanci, uključujući antibiotike i jedinjenja sa niskom molekularnom težinom.

bomelinn

Bomelinn®: patentirana formulacija bromelaina

Bomelinn® je vrhunski prirodni ekstrakt bromelaina koji održava svoju biološku aktivnost čak i nakon gastrointestinalnog tranzita. Dobija se patentiranim procesom ekstrakcije i prečišćavanja kako bi se osigurala stabilnost enzima bez potrebe za enteričkom oblogom.

Prednosti Bomelinn®-a

  • Veća aktivnost enzima (2500 GDU/g), gde su GDU jedinice za razgradnju želatina
  • Veća čistoća, potencija i stabilnost
  • Održava bioaktivnost nakon varenja
  • Nema potrebe za enteričkom oblogom
Bomelinn® 500 mgPankreatin 125 mg
2500 GDU/g
500 Ph. EUR. U.*375 Ph. EUR. U.
30.000 USP*23,437 USP

*aktivnost proteaze zavisi od temperature i pH medijuma, vrednosti iz gornje tabele su samo orijentacione.

Bomelinn® predstavlja značajan napredak u prirodnoj enzimskoj terapiji. Njegov širok spektar primene u varenju, imunomodulaciji, upravljanju upalom i potencijalnim benefitima u kardiovaskularnom zdravlju i raku naglašava njegovu važnost u savremenoj zdravstvenoj zaštiti. Tekuća istraživanja i razvoj u ovoj oblasti će verovatno otkriti još više prednosti i primene ovog izuzetnog enzima.

Često postavljana pitanja

PitanjeOdgovor
Šta je bromelain?Bromelain je enzimski kompleks dobijen iz ananasa, poznat po svojim proteolitičkim svojstvima i raznim zdravstvenim benefitima.
Koji su zdravstveni benefiti bromelaina?Bromelain pomaže varenje, deluje kao nazalni dekongestiv, podržava imuni sistem i ima antiinflamatorna svojstva.
Šta je Bomelinn®?Bomelinn® je patentirana formulacija bromelaina sa povećanom čistoćom, potentnošću i stabilnošću.
Kako se Bomelinn® razlikuje od običnog bromelaina?Bomelinn® održava svoju bioaktivnost čak i nakon varenja bez potrebe za enteričkom oblogom, za razliku od konvencionalnih suplemenata bromelaina.
Može li bromelain pomoći u upravljanju upalom?Da, bromelain ima antiinflamatorna svojstva i može pomoći u smanjenju upale praćene otokom i bolom.

Oznake/Ključne reči: bromelain, bomelin, bromeyal, enzim, ananas, varenje, nazalna, dekongestija, imuni sistem, zapaljenje, upala